27 juni 2022

En förändrad miljöhållning innebär att vi står inför nya utmaningar och dilemman när vi närmare undersöker vår positionering och relation till begreppet hållbarhet. Hur påverkar de val vi aktivt gör idag, vår omgivning långsiktigt? Vilka argument bör vi ta ställning till och fundera vidare över för en så bred förståelse som möjligt av den intrikata problembilden?

Vilka perspektiv och faktorer är som mest förtjänta av att identifieras och lyftas fram, för att utveckla långsiktiga metoder för global förändring inom området? Och hur kan vi tillsammans föra samtalet vidare för förändring?

”Om våra moduler kan användas som underlag för vidare forskning eller än mer innovativa, intressanta och kritiska idéer, sprungna från samtalet och materialet, har modulerna tjänat sitt syfte” Robert Boyer RISE

I en samtid som strävar efter att arbeta mer medvetet med hållbara processer och målsättningen att främja en ansvarsfull omställning för vår gemensamma miljöpåverkan, finns det många frågeställningar att ta hänsyn till och reflektera över.

Som en del i forskningsprojektet Hållbar interiör har forskarna Robert Boyer och Derek Diener på RISE (Research Institutes of Sweden) tagit fram fem undervisningsmoduler vars primära syfte har intentionen att fördjupa och nyansera vår förståelse av konceptet hållbarhet, inom sektorn för inredningsdesign.

I denna snåriga väv av frågeställningar kan utbildningsmodulerna ses som ett användbart verktyg, som inspirerar och uppmuntrar till fortsatt reflektion och dialog inom ämnet elever emellan. Modulerna tjänar som riktlinjer för hur samtal kan utvecklas. Hur kan ett mer kritiskt perspektiv på hållbara processer appliceras på projekt inom inredningsdesign?

Förhoppningen är att modulerna kan bidra till hur vi reflekterar över hållbarhet, kritiskt och fördjupat, i vår roll som aktörer. En nyanserad begreppsanalys leder på sikt till mer miljömedvetna val och beslut, samt fler innovativa metoder och lösningar för framtida utveckling av området. Går det att långsiktigt expandera och utveckla vårt sätt att arbeta mer hållbart? Ja, ofrånkomligen.

Hur tar vi oss då an problembilden och var börjar vi, för att vidga vår förståelse-horisont av hållbara processer inom inredningsdesign? Reflektionsövningarna som ryms i modulerna erbjuder oss vägledning och presenterar några av de främsta faktorerna att fundera över och arbeta med långsiktigt. Modulerna är framtagna för att tillämpas i undervisningssammanhang och riktar sig till en målgrupp bestående av lärare och studenter inom inredningsdesign på universitetsnivå.

Exempelvis lyfter modulerna fram relationen mellan resurser och avfall mot linjär och cirkulär ekonomi i en global värld. Utifrån dessa modeller får eleverna reflektera och diskutera i grupp. Hur kan vi arbeta efter metoder som främjar mer hållbara och cirkulära processer?

Långsiktigt hållbara metoder som nyttjande, uthållighet och recirkulation, samt deras förtjänster avhandlas pedagogiskt och på ett lättförståeligt sätt i materialet. Modulerna uppmuntrar även studenterna att reflektera fördjupande över relationen aktörer på marknaden emellan. Materialet synliggör vilka efterverkningar ett sådant samspel har och uppmuntrar till vidare dialog för hur det går att arbeta med cirkularitet och dess dimensioner, när alla aktörer tar sitt ansvar i förändringsprocessen. Studenterna uppmuntras även till fortsatt reflektion om hur frågeställningarna kan användas som verktyg, för mer hållbara processer i deras framtida profession.

Robert Boyers egen förhoppning är att modulerna kommer att användas för att bredda perspektivet och vidga det kritiska tänkandet för hur vi i framtiden tar oss an de utmaningar som följer med en mer hållbar utveckling och grönare omställning.

– Om våra moduler kan användas som underlag för vidare forskning eller än mer innovativa, intressanta och kritiska idéer, sprungna från samtalet och materialet, har modulerna tjänat sitt syfte, menar han.

I nuläget finns undervisningsmaterialet tillgängligt på svenska och engelska, anpassat för elever på universitetsnivå inom ramen för inredningsdesign och arkitektur-utbildningar. Modulerna kommer göras tillgängliga för allmänheten och erbjudas som ett kostnadsfritt undervisnings-inslag tillgängligt för svensk- och engelsktalande internationell publik världen över.

För mer information kontakta Hållbar interiörs projektledare Kristin Östberg.