Kriterierådet ansvarar för att HI-märkningens miljökriterier håller en hög ambitionsnivå och överensstämmer med de senaste vetenskapliga rönen om hållbara lokaler. Den övergripande målsättningen är att påverka branschens lokalanvändning så att den blir ännu mer hållbar.

De höga krav som ställs för en HI-märkning formuleras i Kriteriedokumentet, som i sin tur återspeglar målsättningen med hållbara lokaler. Det här arbetet fortsätter med en kontinuerlig översyn och uppdatering av kriterierna.

Kriterierådet tillför bred extern och intern kunskap och utses av huvudmannen för Hållbar interiör på tre år.

Det är Kriterierådet som beslutar om kriterier förändras eller nya tas fram. Kriterierådet består av representanter från branschen, universitet, forskare, certifieringsorgan och representant från huvudmannen Hållbar Interiör.

Det är Kriterierådets ansvar att säkerställa att HI-märkningen anpassas till den senaste forskningen och tekniken, liksom de nationella och internationella regler som gäller. Framför allt ska Kriterierådet se till att HI-märkningen alltid håller en hög ambitionsnivå som hjälper hela inredningsbranschen att arbeta mer hållbart.

Det är huvudmannen för Hållbar Interiör som bereder och lägger fram förslag på förändrade eller nya kriterier. Förslaget diskuteras sedan i Kriterierådet som också fattar beslut. Förslagen ska vara baserade på vetenskapliga underlag.

Det är upp till Kriterierådet att bedöma om förslag ska skickas på remiss till en bredare grupp i branschen och andra relevanta aktörer.

Kriterierådet skall bland annat säkerställa att aktuella och förändrade kriterier:

  • grundar sig på erkända vetenskapliga bevis och den senaste tekniska kunskapen
  • förlitar sig på allmänt erkända vetenskapliga belägg, använda korrekt information och beakta relevanta internationella standarder
  • visar betydelsen av kraven och dess påverkan utifrån ett livscykelperspektiv
  • beakta alla väsentliga aspekter och effekter och att uppfyllande av kraven inte innebär att en annan effekt försämras väsentligt
  • är mer långtgående än lagstadgade och vanligt förekommande krav

Vill du veta mer eller är intresserad av att delta i kriterierådet, kontakta kristin.ostberg@indicum.se

Det är Kriterierådets ansvar att säkerställa att HI-märkningen anpassas till den senaste forskningen och tekniken, liksom de nationella och internationella regler som gäller. Framför allt ska Kriterierådet se till att HI-märkningen alltid håller en hög ambitionsnivå som hjälper hela inredningsbranschen att arbeta mer hållbart.