17 oktober 2023

Införande av utbildning inom hållbar inredningsarkitektur är av avgörande betydelse för att möta dagens och framtidens behov av en hållbar utveckling inom inredningsbranschen. Utbildningsmaterial har tagits fram genom forskningsprojektet Hållbar Interiör, i samarbete med RISE. Det material som nu under hösten 2023 blir en del av kursutbudet vid skolorna består av fem separata moduler genom vilka studenterna får lära sig om hållbara materialval, energieffektivitet, återvinning, cirkulär ekonomi och hälsosamma interiörer.

Forskningsprojektet Hållbar interiör, som utvecklar en miljöcertifiering för lokaler och ett digitalt verktyg för att arbeta hållbart med lokaler både i ett drift- och i ett förändringsskede, arbetar inom ramen för projektet med utbildningsmaterial. Materialet vänder sig inredningsarkitekt- eller möbeldesignutbildningar på universitetsnivå, och bygger på den logik som forskningsprojektet har tagit fram och som handlar om hur man kan minska klimat- och miljöpåverkan kopplat till lokaler. ”Utbildningsmaterialet utmärker sig genom att främja dialog med studenter och genom att det baseras på pågående forskning inom området” - Kristin Östberg, inredningsarkitekt och huvudprojektledare för Hållbar interiör.

”Utbildningsmaterialet utmärker sig genom att främja dialog med studenter och genom att det baseras på pågående forskning inom området” – Kristin Östberg, inredningsarkitekt och huvudprojektledare för Hållbar interiör.

”Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter konkret implementeras i inredningspraktikens alla projektskeden. Vi kommer testa delar av utbildningsmaterialet i kandidatutbildningen nu under hösten. Det blir första gången materialet används, och vi hoppas det kan bli ett verktyg framöver, antigen i sin nuvarande form eller en variation av den” ” – Thomas Paltiel, arkitekt och lektor på Konstfack.

”Hela syftet med Hållbar Interiör är att lyfta blicken och ändra slit-och-slängbeteenden i inredningsprojekt. Utbildning av studenter och blivande inredningsarkitekter är en viktig investering för att vi ska nå våra mål. Vi ser fram mot att ta emot feedback från lärare och studenter för att under nästa steg av projektet utveckla utbildningsmaterialet. Det är viktigt att utbildningen håller hög kvalitet, att materialet är användarvänligt för lärarna och att innehållet är relevant för studenterna” – Derek Diener, senior forskare på RISE.

Som framtida inredningsarkitekter kommer studenterna att ha en betydande påverkan på miljön genom sina designval och materialval. Genom att integrera det aktuella forskningsprojektets fokus i utbildningen kan de utveckla de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att skapa interiörer som är miljövänliga och hållbara. Detta kommer att göra dem mer kvalificerade och relevanta på arbetsmarknaden, där hållbarhet blir alltmer efterfrågat, och där det krävs att man är uppdaterad på det senaste inom området. ”För att verkligen få till en beteendeförändring är det otroligt viktigt få med framtidens behovsägare och beställare på banan, vi sätter dessutom stort värde på deras synpunkter och inspel i forskningsprojektet Hållbar interiör” – Kristin Östberg, inredningsarkitekt och huvudprojektledare för Hållbar interiör.

Konstfack och HDK Valand är framstående utbildningsinstitutioner som erbjuder utbildningar inom inredningsarkitektur och möbelformgivning. Konstfack är välkänt för sin starka konst- och designtradition och är en av de ledande aktörerna inom området. HDK Valand har också en framstående position inom design och konsthantverk. Båda skolorna har redan en stark inriktning mot hållbarhet och är därmed idealiska samarbetspartners för att implementera utbildningsmodulerna inom sina utbildningsprogram.

Utbildningsmaterialet är grunden för en kurs indelad i fem delar med utgångspunkt från forskningsprojektet Hållbar Interiör. Hållbar Interiör är finansierat av Vinnova – den svenska innovationsmyndigheten. Utbildningsmaterialet togs fram under våren 2022 av forskare vid RISE Research Institutes of Sweden AB, med stöd från projektparter i Hållbar Interiör. Kursen är uppbyggd med avsikten att läraren ska presentera alla fem modulerna i tur och ordning. Var modul tar en timma att genomföra och innehåller både föreläsande delar och aktiva delar som bjuder in till diskussion där studenterna är med och reflekterar kring ämnet för respektive modul.

Modul 1 – Introduktion hållbarhet. Denna utbildningsmodul inleds med några korta reflektionsövningar för att få studenterna engagerade och börja tänka kring vem och vad som påverkar de val som görs i en interiör. Utbildningsmaterialet går igenom vilka som kan påverka hur interiörer utformas samt en kort introduktion till begreppet hållbarhet och projektet Hållbar interiör.

Modul 2 – Den cirkulära ekonomin. Utbildningsmodulen går igenom skillnaden på linjär och cirkulär ekonomi samt sätter fokus på resursanvändning och avfall. I reflektionsövningarna går vi igenom tre olika aspekter av cirkularitet; recirkulation, nytta och hållbarhet. Studenterna får fundera över sin egen och andras aktörers roll när det kommer till att skapa cirkulära och hållbara interiörer.

Modul 3 – Hållbar Interiör kriterieurvalsmetodik. Den här utbildningsmodulen fokuserar på hur man går till väga för att ta fram en ny standard/certifiering. Vi går igenom vilka aktörer som bör vara med i arbetet och hur man kommer igång. Avslutningsvis kopplas de olika kriterieområdena samman med cirkularitetsbegreppen från modul 2.

Modul 4 – Hållbar Interiör hållbarhetskriterier. I den här delen av utbildningen går vi igenom och reflekterar kring vilka egenskaper ett bra kriterium har; varför de har utformat så som de gjorts och varför det är så viktigt med en transparent process. Olika exempel tas upp och avslutningsvis går vi igenom kriterierna i Hållbar interiör och diskuterar om dessa är lätta att mäta och ligger på en lagom nivå.

Modul 5 – Hållbar Interiör i praktiken. Här bjuds studenterna in att tillämpa kriterierna från Hållbar interiör på två fallstudier. Studenterna får först göra en egen bedömning för att sedan diskutera tillsammans.

Genom att implementera utbildningsmodulerna kan Konstfack och HDK Valand förstärka sin verksamhet och erbjuda sina studenter en mer heltäckande och uppdaterad utbildning inom hållbar inredningsarkitektur. Studenterna kommer att få lära sig om hållbara materialval, energieffektivitet, återvinning, cirkulär ekonomi och hälsosamma interiörer. Detta kommer att rusta dem med kunskaper och kompetens för att bli hållbara förändringsagenter inom sitt yrke och bidra till att forma en mer hållbar framtid. ”Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter konkret implementeras i inredningspraktikens alla projektskeden. Vi kommer testa delar av utbildningsmaterialet i kandidatutbildningen nu under hösten. Det blir första gången materialet används, och vi hoppas det kan bli ett verktyg framöver, antigen i sin nuvarande form eller en variation av den” ” – Thomas Paltiel, arkitekt och lektor på Konstfack.

Forskningssamarbetet mellan RISE, Konstfack och HDK Valand inom ramen för Hållbar Interiör-projektet är av stor betydelse. Projektet arbetar med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt, vilket kommer att bidra till att etablera branschstandarder för hållbar inredningsarkitektur. Samarbetet mellan forskningsinstitutioner och utbildningsinstitutioner säkerställer en överföring av den senaste forskningen och praktiken till utbildningen, vilket skapar en gynnsam och uppdaterad utbildningsmiljö för studenterna. ”Hela syftet med Hållbar Interiör är att lyfta blicken och ändra slit-och-slängbeteenden i inredningsprojekt. Utbildning av studenter och blivande inredningsarkitekter är en viktig investering för att vi ska nå våra mål. Vi ser fram mot att ta emot feedback från lärare och studenter för att under nästa steg av projektet utveckla utbildningsmaterialet. Det är viktigt att utbildningen håller hög kvalitet, att materialet är användarvänligt för lärarna och att innehållet är relevant för studenterna” – Derek Diener, senior forskare på RISE.

I en värld där hållbarhet är en prioritet, är det av yttersta vikt att utbildningsinstitutioner som Konstfack och HDK Valand spelar en aktiv roll i att utbilda och forma nästa generation inredningsarkitekter. Genom att implementera utbildningsmodulerna inom hållbar inredningsarkitektur kan dessa skolor ge sina studenter de verktyg och den kunskap de behöver för att driva hållbarhet framåt inom inredningsbranschen. ”Det är genom samarbete och utbildning som vi kan skapa en framtid där hållbarhet är en integrerad och självklar del av vårt arbete och våra livsstilar” – Cecilia Tjärnberg, inredningsarkitekt och kommunikationsansvarig på Hållbar interiör.