21 juni 2023

Under våren har pilottester inletts där deltagande parter testar och utvärderar kriterierna och möjligheterna med certifieringen i praktiken. Certifieringen kommer att utgöra en betydande markör för hållbarhet inom lokal- och inredningsbranschen och fungera som ett incitament för aktörer att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från sina lokaler både i drift och när det sker en förändring.

RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, leder arbetet med framtagningen av en certifiering för miljömärkningen Hållbar interiör och först ut att testa certifieringsprocessen är Ogeborg, RP och Ludvig Svensson. Ett viktigt fokus i detta arbete är det omfattande deltagandet av olika aktörer som tillsammans representerar hela värdekedjan inom interiöra projekt.

”Pilottesterna är en väldigt viktig del av utvecklingen av certifieringen, eftersom vi då testar att kraven och kriterierna både ger de effekter vi önskar och att certifieringen är praktiskt användbar för hyresgästerna” säger Ann-Charlotte Mellquist, senior forskare och projektledare för RISE.

Ogeborgs showroom i Stockholm, ODC Dot och ODC Line by Note. Foto: Osman Tahir.

”Vi behöver hjälpa branschen och kunderna att sätta fokus på och integrera hållbarhetsperspektivet vid alla inköp kopplade till inredning. Det viktigaste med HI-certifieringen av vår lokal i Stockholm är inte resultatet i sig, utan att vi medvetandegör de processer som leder till mer hållbara val när vi vill göra förändringar i interiören.” säger Martin Pollak, projektledare och ansvarig för hållbarhetsarbetet hos Ogeborg.

Ogeborgs showroom i Stockholm, ODC Dot och ODC Line by Note. Foto: Osman Tahir.

RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, leder arbetet med framtagningen av en certifiering för miljömärkningen Hållbar interiör och har under våren påbörjat arbetet med pilotprojekt. En central och betydande del i detta arbete är det mångsidiga och omfattande deltagandet av olika verksamheter som tillsammans representerar hela värdekedjan för arbete med interiöra projekt. I projektet deltar producenter, arkitektkontor, facility management-företag och hyresgäster. Genom att involvera intressenter från olika delar av branschen kan Hållbar Interiör och RISE dra nytta av deras expertis och erfarenheter för att skapa en certifiering som är väl anpassad till sektorns behov och utmaningar.

”Pilottesterna är en väldigt viktig del av utvecklingen av certifieringen, eftersom vi då testar att kraven och kriterierna både ger de effekter vi önskar och att certifieringen är praktiskt användbar för hyresgästerna. Piloterna genomförs i två steg där man testar en planeringsdialog och en certifieringsrevision. Vi är nu mitt i planeringsdialogen och hittills har vi fått en mycket positiv respons från användarna. Vi ser fram emot att slutföra piloterna under hösten!” säger Ann-Charlotte Mellquist, senior forskare och projektledare för RISE i projektet.

Under våren 2023 är Ogeborg, RP och Ludvig Svensson först ut att testa certifieringsprocessen tillsammans med RISE. Dessa företag, som verkar inom olika områden av inredningsbranschen, strävar alla efter att främja hållbarhet och ansvarstagande i sina produkter och tjänster. Genom att bli certifierade kommer de tydligare kunna påvisa sin strävan efter att erbjuda miljövänliga och hållbara produkter, samtidigt som de uppfyller de krav och standarder som satts upp. De kommer kunna synliggöra sitt åtagande att främja cirkulär ekonomi och minska avfallet genom att erbjuda kvalitetsprodukter med minskad miljöpåverkan.

Viktigt engagemang från medverkande samarbetspartners

Det engagemang som uppvisas av projektets samarbetspartners är viktigt för att vi ska nå våra mål att främja hållbarhet och ta ledarskap i branschen. Deras deltagande kommer att bidra till att forma och förbättra en certifiering för Hållbar Interiör och öppna dörren för andra aktörer att följa deras exempel och arbeta mot en mer hållbar framtid inom inredning.

”Vi behöver hjälpa branschen och kunderna att sätta fokus på och integrera hållbarhetsperspektivet vid alla inköp kopplade till inredning. Det viktigaste med HI-certifieringen av vår lokal i Stockholm är inte resultatet i sig, utan att vi medvetandegör de processer som leder till mer hållbara val när vi vill göra förändringar i interiören.” säger Martin Pollak, projektledare för hållbarhetsarbetet hos Ogeborg.

Skapandet av hållbara inredningsprojekt: En samverkan mellan producenter, arkitektkontor, facility management-företag och hyresgäster för att säkerställa certifieringens effektivitet.

Certifieringen syftar till att stärka trovärdigheten hos hållbara interiöra projekt och stödja val som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför medverkar producenter, arkitektkontor, facility management-företag och hyresgäster, som alla spelar avgörande roller i arbetet med att skapa hållbara inredningsprojekt. Medverkande aktörer testar och utvärderar kriterierna och certifieringsmöjligheterna i praktiken tillsammans med RISE. Genom denna medverkan stärks kvalitet och förtroende för de kriterier och den certifieringen som tas fram.

Arkitektkontoren har en djup förståelse för design och planering av inredningsprojekt. Deras kompetens kan bidra till att utveckla kriterier och riktlinjer för hållbar design och layout inom certifieringen. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i tidiga skeden av projektet kan arkitektkontoren säkerställa att miljömässiga hänsyn tas i beaktning under hela processen.

Producenterna spelar en central roll i framtagningen av certifieringen. Deras kunskap om materialval, tillverkningsprocesser och produktionsmetoder är avgörande för att fastställa vilka kriterier som bör ingå i certifieringen. Genom samarbetet med producenterna stärks att certifieringen främjar användningen av hållbara och miljövänliga material samt tillverkningsmetoder inom inredningsprojekt.

Facility management-företagen har kunskap och erfarenhet inom drift och förvaltning av byggnader och interiörer. Deras kompetens är värdefull för att identifiera och implementera hållbara lösningar och underhållsmetoder som bidrar till att uppnå de uppsatta certifieringskraven.

Hyresgästers deltagande är också av stor betydelse. Genom att involvera hyresgäster i framtagningen av certifieringen kan RISE få insikt i deras behov och krav på hållbarhet. Hyresgäster har ofta möjlighet att påverka projekten genom sina specifikationer och krav, och deras engagemang kan bidra till att driva fram användningen av hållbara lösningar och material.

Genom att samla dessa olika kompetenser och erfarenheter kan RISE skapa en certifiering för ”Hållbar interiör” som är väl avvägd och realistisk. Certifieringen kommer bli en viktig markör för hållbarhet inom inredningsbranschen och fungera som ett incitament för aktörer att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från sina projekt.

RISE har en stark position som projektledare för framtagningen av certifieringen och kan dra nytta av sin breda kunskapsbas och expertis inom området. Genom att samarbeta med producenter, arkitektkontor, facility management-företag och hyresgäster kommer RISE säkerställa att certifieringen blir relevant, trovärdig och effektiv.

En banbrytande satsning

Hållbar interiör är det mest intressanta projektet just nu inom inredningsbranschen. Med Hi-certifieringen tar RISE och inredningsbranschen avgörande steg mot en mer hållbar framtid. Genom samarbetet mellan representanter från hela värdekedjan kommer denna certifiering bli en stark markör för hållbarhet och ett incitament för aktörer att minska sin miljöpåverkan. Det är en banbrytande satsning som kommer att revolutionera hur vi tänker kring inredning och sätta standarden för hållbarhet inom branschen. Genom dessa gemensamma ansträngningar kan vi forma en inredningsindustri som tar ledarskap och inspirerar till handling för en mer hållbar framtid.

Läs mer om projektet här på hemsidan och lär er om hur ni behöver arbeta med era lokaler för att minska er klimatpåverkan. Följ oss på LinkedIn och Instagram för nyheter om projektet och information om kommande webbinarier.

För bilder och mer information kontakta cecilia.tjarnberg@indicum.se