13 oktober 2021

Vi har ett samhällsproblem. Klimatförändringarnas koppling till produktion och konsumtion är ett faktum. Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste verktyg och den kompletterande miljöcertifieringen är en självklar målsättning.

Vi behöver arbeta fram hållbara omlokaliseringar, lokalanpassningar och inredningskoncept med lägre klimatpåverkan. Idag är det inte ovanligt att blåsa ut, börja om och tänka nytt inför varje ny lokalförändring. Väggar rivs, ytskikt förstörs och möbler kasseras för att ersättas med helt nya köp.

Med dessa utmaningar i fokus närmar sig Hållbar interiör möjligheterna med att låta begreppet ”hållbarhet” genomsyra hela inredningsprojekt från början till slut. Inför flytt, under upphandling och i drift – alla skeden ställer olika krav på beteendeförändringar och på hur dessa kan främjas på lång sikt.
I Hållbar interiör arbetar vi med att ta fram frågeställningar och kriterier för hur hållbarhetsbegreppet faktiskt bör tillämpas.

Det finns resursmedvetna val att göra när det kommer till lokalens kvaliteter, utformning och drift. Och det finns frågor att ställa kring nytillverkade produkters livscykel kontra återbrukade produkter. Hållbar interiör vill underlätta för beslutsfattare och projektgrupper att göra dessa miljömedvetna val. Detta genom en informationshantering av aktiv resurshållning för aktörer i branschen.

Vi vill med Hållbar interiör stötta och vägleda de verksamheter som idag har som målsättning att verka för den cirkulära omställningen. De behöver information och verktyg för hur en miljöpåverkan kan mätas i ett lokalförändringsprojekt. Idag finns ett antal metoder för att mäta produkters livslängd där ingen mätmetod ensamt fungerar heltäckande.  Hållbar interiör samlar kunskapen så att relevant och riktig information hittar fram genom stora och komplexa informationsmängder. Genom att göra informerade val vid lokalanpassningar kommer vi nyttja naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt.

Mål 12 bland de globala miljömålen i Agenda 2030, handlar om Hållbar konsumtion och produktion.
För att nå en klimatneutral inredningsbransch måste vi närma oss nya beteenden på ett både nyfiket och ambitiöst sätt. Vad leder de olika kreativa och affärsmässiga inredningsvalen till under ett projekt? Med Hållbar interiörs verktyg och certifiering kan detta bli tydliggjort. Och målen om en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion kan förhoppningsvis kännas möjliga att uppnå.    

Vill du veta mera om hur arbetet med Hållbar interiör startade?
Läs gärna Ny miljömärkning för interiörer får stöd av Vinnova

För mer information om projektet kontakta Kristin Östberg, initiativtagare och projektledare.