17 november 2021

I arbetet med Hållbar interiör utvärderar och analyserar vi kontinuerligt mätbarhet kopplad till cirkulära interiörer. Projektet har som mål att definiera tydliga specifikationer kring vad som går att mäta och inte. Med Hi:s verktyg och certifiering skapas goda förutsättningar för investeringar och satsningar byggda på mätbar långsiktighet.

– Vi skulle helst vilja grunda våra mätmetoder på koldioxidekvivalenter men det är lite väl utopiskt just nu. I stället väljer vi våra mätbara indikatorer utifrån dagens system så att det blir enklare att redovisa. Idag kan vi tyvärr inte heller mäta direkt vilken miljöprestanda en möbel har men med Hållbar interiör kan vi förändra beteenden. Och det är vårt fokus, säger Derek Diener Hi-forskare på RISE.

Hållbar interiör har, trots svårigheter kring mätbarhet, som mål att vara specifika. Med konkreta kriterier ges möjligheten att utvärdera och utveckla initiativ och affärer.
Hållbar interiör har, trots svårigheter kring mätbarhet, som mål att vara specifika. Med konkreta kriterier ges möjligheten att utvärdera och utveckla initiativ och affärer.

Hållbar interiör har, trots svårigheter kring mätbarhet, som mål att vara specifika. Med konkreta kriterier ges möjligheten att utvärdera och utveckla initiativ och affärer. ”Det som blir mätt blir gjort”, menar Delegationen för cirkulär ekonomi. Deras expertgrupp har ringat in några exempel på vad som kan göras för att arbetet mot en cirkulär och hållbar ekonomi ska gå snabbare. En av insatserna handlar om att investera i utveckling av certifiering.

Hållbar interiör kommer att erbjuda slutkunden just detta. En certifiering och en miljömärkning som skapar ett tydligt värde på hållbara inredningsprojekt.
Att ”ta fram vägledning för mätning av cirkulär ekonomi i upphandling och kommunicera genomförda exempel” listar delegationen som ytterligare en viktig insats. Med Hållbar interiörs verktyg kommer satsningarna i ett inredningsprojekt att synliggöras för hyresgästen men vi tror också att Upphandlingsmyndigheten spelar en viktig roll genom att ringa in vad som bör mätas och hur.

Vilka effekter kan vi uppnå med hållbara ekonomiska modeller i projekten? Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.
Vi tror att när de mätbara ramarna blir tydliga blir också drivkraften för innovation och omställning starkare. Vi tror också att Hi, med sitt verktyg och sin certifiering kan bygga kompetens och påverka branschen i rätt riktning. Hållbar interiör kan hjälpa hyresgäster och yrkesverksamma att stå starka i en konkurrensutsatt bransch.

Läs mer om Hållbar interiörs 3 huvudsakliga kriterier.

För mer information om projektet kontakta Kristin Östberg, initiativtagare och projektledare.