Om HI

Hållbar Interiör är en miljömärkning för inredningsprojekt med målet att bli ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Märkningen tas fram av Indicum inredningsarkitekter tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack och Tenant & Partner. Hållbar Interiör genomförs med stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Många verksamheter efterfrågar en hållbar inredning när de står inför en flytt eller lokalförändring. Men eftersom en specifik miljömärkning för interiörer saknas är det svårt att mäta den faktiska påverkan som hela inredningen har och insatserna blir ofta godtyckliga. Som situationen ser ut nu behöver hyresgästen besitta mycket kunskap för att veta vad denne ska efterfråga vid upphandling och inköp av miljövänlig inredning.

Hållbar interiör avser att minska miljöpåverkan vid inredningsprojekt och i stort reducera vårt ekologiska fotavtryck. Andelen återbruk i inredningsprojekt behöver öka och mängden avfall minska. Naturresurser ska användas på ett bra, hållbart och smart sätt. En av utmaningen blir att ställa om arkitektbranschen och samhället i stort till att arbeta cirkulärt med inredningsprojekt och hyresgästanpassningar. 

Men behövs det verkligen ytterligare en miljömärkning? Idag finns ett stort antal märkningar, en del är väl etablerade som t.ex. KRAV, medan andra är mer okända. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar som t.ex. Miljöbyggnad, Breeam och Leed. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och att konsumtionen av möbler har ökat med ca 25% de senaste fem åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt.

Studier visar att det finns stora miljövinster att göra, både gällande koldioxid och avfall, genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns ingen möjlighet att miljömärka en inredning med återbrukad inredning. I en studie från IVL (nr. C 339) beräknas att det går att spara minst 21 000 ton koldioxid per år i Sverige genom att återbruka lös inredning. En miljömärkning för inredningsprojekt kan sprida information och kunskap samt fungera som incitament för att inreda mer hållbart. 

Detta är angeläget då det idag finns hårda krav för fastigheter men knappt några krav alls när det kommer till inredningsprojekt. T.ex. kan en miljöcertifierad fastighet inredas med möbler som har fraktats långa sträckor, tillverkats av material som inte är spårbara och behandlats med giftiga flamskydds- och antimögelmedel. 

Med en märkning kan vi synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. De här frågorna är för viktiga för att fi ska gissa, vi behöver bena ut och definiera vad en hållbar interiör är. Vi vill ta fram en märkning som omfattar hela inredningsprojektet, från förslag till upphandling, där delar som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. Målet för projektet är att bidra till de globala målen i Agenda 2030. 

Vinnova

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.
vinnova

Indicum inredningsarkitekter

Indicum är initiativtagare till projektet och innehar rollen som koordinator and och projektledare. I egenskap av arkitekter vill de bidra till att underlätta för arkitektkåren att göra hållbara val.
Indicum

Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och det enda lärosäte i Sverige som utbildar inredningsarkitekter. Hållbarhet är i dag en viktig del av utbildning för att bli inredningsarkitekt.

ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. I uppdraget som kunskapscenter och arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design har hållbarhet en självklar plats.
arkdes

Trä och
möbelföretagen

TMF är branschorganisation för möbel- och träförädlande industrin i Sverige. De har god kännedom om inredningsbranschen och har tidigare varit förvaltare av miljömärkningen Möbelfakta.

Tenant & Partner

Tenant & Partner utvecklar arbetssätt och arbetsplatser där de med bred expertis och lång erfarenhet skapar förutsättningar för framtidens arbetsliv genom hälsofrämjande, hållbara och produktiva arbetsplatser.
Hållbar Interiör
therese.lowstedt@indicum.se